Nabór ofert: Sukcesywna dostawa wody mineralnej i dzierżawa urządzeń do dozowania wody oraz regałów na butle

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia na: "Sukcesywne dostawy wody mineralnej i dzierżawę urządzeń do dozowania wody (minibarki porcelanowe i dystrybutory do gorącej i schłodzonej wody) oraz regałów na butle”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w uruchomionym postępowaniu zakupowym.

Oferty należy składać w formie przesłanego formularza ofertowego w formie elektronicznej:
e-mail: j.gryziak@uksw.edu.pl
lub
w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego na adres:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,
pokój 30


do dnia 18.01.2018 r. do godz. 15.00

Niniejsze zamówienie jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art.4 pkt.8).

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej

W załączeniu:
1)    Formularz ofertowy;
2)    Istotne postanowienia umowy;
3)    Opis przedmiotu zamówienia.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone