Przejdź do treści

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia publicznego, albo
  • zawarcia umowy z wybranym wykonawcą/udzielenia zlecenia wybranemu wykonawcy, jej/jego realizacji oraz rozliczenia, a także rozliczenia dofinansowania UE uzyskanego przez UKSW na realizację umowy/zlecenia;
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. a) klauzuli informacyjnej – za którą uznaje się przekazanie odpowiedzi na zapytanie skierowane do Pani/Pana w sprawie przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia publicznego,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b) klauzuli informacyjnej,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. zgoda na publikowanie danych wykonawcy – dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt. 2 lit. b) klauzuli informacyjnej, jeżeli postępowanie jest współfinansowane ze środków UE,
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do:
  • wzięcia udziału w procesie wyboru wykonawcy, a następnie zawarcia umowy/udzielenia zlecenia, albo
  • wzięcia udziału w przeprowadzeniu szacowania wartości zamówienia publicznego;
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO) i ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO);
  • cofnięcia zgody i usunięcia danych, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – wyłącznie w przypadku:
   • postępowania współfinasowanego ze środków UE w zakresie publikacji danych, albo
   • przeprowadzania szacowania wartości zamówienia,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu mają wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy, w niezbędnym zakresie.
 6. Jednostką organizacyjną przetwarzają dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji dotyczącej sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Dział Administracyjno-Gospodarczy UKSW.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, zawartych umów.
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są przedmiotem profilowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty zakończenia realizacji umowy/zlecenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn.zm.). W przypadku postępowania współfinasowanego ze środków UE – okres przechowywania może być dłuższy, określony zgodnie z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w UKSW: Inspektor ochrony danych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa; adres email: iod@uksw.edu.pl, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.