Sekcja administracyjno-ekonomiczna

Sekcja eksploatacji obiektów | Sekcja gospodarcza

  • Stanowiska ds. administracyjnych

mgr Magdalena Bienias | m.bienias@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 28
tel. 22 561 89 22 wew. 322

Prowadzenie spraw dotyczących obsługi administracyjnej w zakresie:
 - obsługi kancelaryjnej DAG,
 - nabywania i zbywania nieruchomości przez UKSW oraz realizacji zawartych umów,
 - ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.  

 

  • Stanowiska ds. ekonomicznych i zamówień publicznych

mgr Jarosław Gryziak | j.gryziak@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 30
tel. 22 561 88 86 wew. 286

Prowadzenie spraw dotyczących:
 - zamówień i zapotrzebowań na zakup towarów i usług, współpraca z DZP, kontrolowanie i koordynacja
   procesu wdrażania przez DAG zamówień na zakup towarów,
 - przygotowywania projektów rocznych planów zamówień na dostawy i usługi w zakresie DAG,
 - przygotowywania projektów umów w zakresie dostaw i usług świadczonych w obiektach i terenie
   UKSW oraz nadzór nad procesami ich zawierania i realizacji od strony formalno-prawnej,
 - przygotowywania dokumentów koniecznych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
   publicznego, w zakresie zamówień realizowanych przez DAG,
 - napraw oraz likwidacji szkód mienia ruchomego UKSW,
 - ubezpieczeń majątkowych i likwidacji szkód,
 - przydzielania odzieży roboczej pracownikom UKSW.

mgr Danuta Zaremba |d.zaremba@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 28
tel. 22 561 88 88 wew. 288

Prowadzenie spraw dotyczących:
 - gospodarowania zasobami lokalowymi i udostępniania powierzchni UKSW osobom trzecim, rozliczanie
   należności najemców,
 - spraw związanych z kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 - administrowania, obsługi i bieżącej aktualizacja strony internetowej DAG.

mgr Anna Latuszek | a.latuszek@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 28
tel. 22 561 89 15 wew. 315

Prowadzenie spraw dotyczących:
 - sprawozdań i kalkulacji kosztów,
 - weryfikacji i rozliczania faktur za zakup towarów i usług dla potrzeb UKSW,
 - wystawiania faktur i not z tytułu należności dla UKSW w zakresie eksploatacji obiektów i wyposażenia.

 

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone